CREW
MARIA DOUZA WRITER / DIRECTOR MARIA DOUZA See Bio
ZAPHIRIS EPAMINONDAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY ZAPHIRIS EPAMINONDAS See Bio
MICHAEL SARANTINOS PRODUCER MICHAEL SARANTINOS See Bio
GIOVANNI TZANETIS PRODUCTION DESIGNER GIOVANNI TZANETIS See Bio
ROULA NIKOLAOU EXECUTIVE PRODUCER ROULA NIKOLAOU See Bio
ANNA STEREOPOULOU ORIGINAL SOUNDTRACK ANNA STEREOPOULOU See Bio
YANNIS KOSTAVARAS EDITOR YANNIS KOSTAVARAS See Bio
STEFANOS EFTHYMIOU SOUND RECORDING STEFANOS EFTHYMIOU See Bio
NIKOL PANAGIOTOU COSTUME DESIGNER NIKOL PANAGIOTOU See Bio
ELENA PAPAZOGLOU MAKE-UP ELENA PAPAZOGLOU See Bio